Svensk antirasism

Den biologiska rasismens tro på genetiskt avgränsade raser med olika nedärvda egenskaper har alltmer ersatts av kulturrasism. Istället för att prata om raser i genetisk mening pratar man snarare om olika kulturer på stereotypa vis som lämnar föga plats åt mångfald och individuella skillnader. Kulturrasistiska yttranden som florerar här i Sverige kan handla till exempel om muslimers benägenhet att snabbt föröka sig och på så vis göra Sverige till ett muslimskt land. De människor som utmålar invandrares kulturer i stereotypa ordalag, försöker ofta på ett liknande sätt framställa den svenska kulturen som någonting enhetligt som går att definiera. Svenskhet och svensk identitet är koncept som allt oftare kommit att diskuteras i media. Det visar sig dock vara omöjligt att ringa in den svenska identiteten utan att hemfalla åt stereotypa kulturella företeelser som midsommarfirande och Lucia (man kan dessutom ifrågasätta hur svenskt det egentligen är att fira ett italienskt helgon). Det är dessa enkelspåriga sätt att tänka kring identitet som antirasismen i Sverige har som uppgift att utmana. Identitet är inte enhetligt – en person ikläder sig flera olika roller beroende på de sammanhang och de miljöer som hen rör sig i. På motsvarande sätt måste även identitet på kulturell och nationell nivå lämna plats åt fler identiteter än en enda.

Svenska aktörer

En svensk organisation som kämpar mot trångsynthet och diskriminering är stiftelsen Expo – en partipolitiskt obunden organisation som sedan 1995 haft som syfte att sprida information om organiserad intolerans i Sverige. Med organiserad intolerans avses i synnerhet högerextremismen, som kartläggs och granskas av Expo. Organisationen ger också ut tidskriften Expo, som inte bara tar upp situationen i Sverige utan också rapporterar om händelser i resten av världen. Redaktionen arbetar ideellt och ger ut fyra nummer om året.

Som exempel på andra former av aktivism i Sverige kan nämnas aktörer i den så kallade autonoma miljön. Antifascistisk aktion (AFA) bildades 1993, som en del av ett internationellt nätverk. Det är vänsterextremt nätverk som använder militanta metoder i sin kamp. De har vid ett flertal tillfällen tagit på sin skulden för våldsam aktivism som stenkastning, vandalism och misshandel, bland annat av SD-politiker.

Comments are closed.